Knortegås

I oktober og i første halvdel af maj er der gerne mange knortegæs i Køge bugt, farvandet omkring Møn og Smålandsfarvandet Nord for Lolland. Gode steder at se knortegæs er således Aflandshage på Amager, Køge Sydstrand, Feddet ved Præstø, Nyord ved Møn, Stege havn, Gedser odde,  det Sydfynske øhav og Vadehavet som er det største overvintrings områder i Danmark.

I maj trækker den lille tillidsfulde knortegås mod de arktiske ynglepladser. I modsætning til sin mere støjende slægtning bramgås er knortegåsen i antal og fremfærd langt mere anonym.

Knortegåsen er den af gæssene der er mest knyttet til fiskeriterritoriet, her opholder den sig fra efterår til forår i ålegræsbælterne og på de tilstødende strandenge.

I modsætning til bramgåsen så trækker knortegåsen næsten altid lavt over vandet og er således ikke synlig.

Knortegås dækker egentlig over 3 racer.

Mørkbuget knortegås som er langt den mest almindelige. Lysbuget knortegås som kun tæller ganske få tusinde individer, og hvor Danmark i perioder huser næsten hele verdensbestanden i Limfjorden og Mariager fjord.

Billedet ovenfor er lysbuget knortegås taget i Limfjorden

Endelig også sortbuget knortegås som vi ikke beskriver her.

Knortegåsen hører sammen med Bramgås og Canadagås til rajgæssene.

Knortegåsen var på kant til helt at forsvinde, men med fredning i sidste århundrede begyndte bestanden langsomt at stige igen. Bestanden nåede ca  200 000 med vigende bestand i de sidste årtier i takt med at bramgåsen er eksploderet i antal.

At bestanden ikke stiger yderligere hænger givet sammen med, at knortegåsen benytter samme ynglepladser som bramgåsen, nordlige Svalbard og nordlige Sibirien.

Selvom knortegås og bramgæs er næsten ens når det gælder størrelse, så er der en verden til forskel i temperament. Bramgåsen er nok den mest hidsige og stridbare af alle gæssene, og tåler ikke andre fugle på ynglepladserne. Den har dermed holdt knortegåsen fra de bedste ynglepladser.

Knortegåsen er totalfredet

Idet knortegåsen ligesom bramgåsen er meget støjende under flugten er stemmen en god måde at skelne gæssene fra hinanden på. Stemmen er en konstant gentagelse og lyder næsten således: knorr, knorr, knorr  deraf navnet knortegås. Du kan evt. gå på nedenstående link og høre knortegåsens stemme.

https://www.fuglestemmer.dk/knortegaas/

Knortegåsen er en lille gåseart, næsten sort i farven , hvid undergump. De gamle fugle har en karakteristisk halsring som ungfuglene helt mangler. Som tidligere nævnt er der to racer.

Billedet af de flyvende bramgæs øverst er af den lille bestand af lysbuede knortegæs som opholder sig i Limfjorden, de øvrige billeder er af mørkbuget knortegås som er lang den mest almindelige. De hvide gumpe ses over lang afstand på havet når knortegæssene ligger og blinker ( snadrer) i ålegræsset.

En lille flok mørkbuget knortegås i Isejorden 2016 bemærk at der kun er få ungfugle, fugle uden halsring.

Gl. udfarvet knortegås med tydelig halsring Stege

Knortegæssene opholder sig primært på havet hvor den ligger i flok og fouragere på ålegræs. Du kan også se dem på strandengene og i mere sjældne tilfælde på landbrugsafgrøder.

Mørkbuget knortegås Nyord

God tur

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*