Bramgås, Take Off kurs Svalbard

Lyden af bramgæs

Den 13. maj 2020 begyndte trækket af bramgæs over naturblokkens schelterplads på Møn så småt, enkelte flokke kom højt flyvende og højt snakkende med kurs mod NØ. Det er fortroppen.

Indenfor de næste dage kan der komme bramgæs i 10- 100 000 vis med kurs mod Svalbard og Sibirien. De kommer fra Vadehavet hvor de har tanket op til den lange tur mod NØ. Bedst er det hvis vinden går i sydlige retninger det er startsignal til hovedtrækket.

Bramgåsen kender du på størrelsen, den er en lille gås med hvid kindplet og så er de evigt snakkende når de flyver.  Ofte hører man lyden af dem før man ser dem.

Bramgåsen er nok den mest stridbare af alle vores gæs, den fortrænger knortegåsen på ynglepladserne og har samtidig været istand til at tilpasse sig nye ynglelokaliteter. Den er således i dag ynglende med mange par på Saltholm og har indtaget mange øer i Østersø skærgården.

Bramgåsen er gået fra en bestand omkring 20 000 til at have passeret1,5 million(tallet er usikkert). Bramgåsen udgør et stort problem for landmænd i Danmark og de øvrige Vadehavslande. Bramgåsen udgør ligeledes et problem for flora/fauna på de nordlige ynglepladser.

Forår:

I første halvdel af maj oplever mange i den sydlige halvdel af landet, at der pludselig over nogle dage kommer et massivt træk af højt snakkende gæs med kurs mod NØ. Det er 100 000 vis af bramgæs der trækker fra Vadehavet mod ynglepladserne i Arktis.

Hver år er der således et par dage  i første halvdel af maj hvor bramgæs i 10 000 vis trækker over Naturblokkens shelterplads med kurs mod NØ. Den ene kæde af snakkende gæs afløser den anden fra tidlig morgen til sen eftermiddag.

Tragten mellem Sjælland og Møn med Nyord som hotspot, er et rigtig godt sted at se trækket af bramgæs både forår og efterår.

Efterår:

I oktober ser man den ene flok højtsnakkende gæs efterfulgt af den anden komme fra Sverige. Gåseflokkende trækker relativt højt og mod sydvest, det er bramgæs som har taget den lange tur fra Svalbard og Sibirien for at overvintre hos os. I modsætning til den lidt mindre fætter knortegås ( se naturblokken) som foretrækker at tage kystvejen lavt over vandet, trækker bramgæssene gerne over land.

 

Bramgås Veststadil Fjord © HHE

Bramgåsen kom på det bilag i Eu-fuglebekyttelsesdirektivet fra 1979 ( Bilag 1), over arter der ikke kan gives jagttid. Desværre er direktiverne i EU statiske og kræver enighed i EU hvis der skal ændres i dem. Det var ønskeligt om man fik en mere dynamisk tilgang til forvaltning så arter kunne flyttes på listerne afhængig af deres udvikling.

Det er muligt at søge reguleringstilladelse til bramgås i egne hvor den forøger skade på landbrugsafgrøder. Tilladelsen skal søges hos Miljøministeriet og tilladelsen omfatter brug af kunstigt skjul og lokkefugle i perioden 1.9-31.12 hvis det krydses af i ansøgningen. Tilladelsen gives kun på land ikke på fiskeriterritoriet.

Bramgåsen er klart en af de arter som kan give de største naturoplevelser, idet de optræder i meget store flokke tællende flere tusinde og samtidig er der skruet fuldt op for lyden. Du kan opleve dem i oktober ved de fleste pynter og odder som strækker sig ud i Øresund og Østersøen  samt langs vestkysten af Jylland. Et par gode lokaliteter hvis du vil opleve bramgåsen er Nyord ved Møn, Amager fælled, Veststadil fjord, Mandø mf.

Bramgæs marker Roskilde Fjord ©HHE

Kik op når du hører lyden af bramgæs

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*