Knortegås

En kort gåtur fra Naturblokkens shelterplads til nordkysten af Møn viste d. 18 september 2019, flere flokke af mørkbuget knortegæs som trak ind i flaskehalsen mellem Sjælland og Møn. Medmindre de stopper og raster i ålegræsbælterne i smålandsfarvandet eller tager ophold på strandengene på Nyord er de på vej til Vadehavet for at overvintre.

Knortegås dækker egentlig over 3 racer. Mørkbuget knortegås som er langt den mest almindelige og så den lysbuget knortegås som kun tæller ganske få tusinde individer, og hvor Danmark i perioder huser næsten hele verdensbestanden i Limfjorden og Mariager fjord. Endelig også sortbuget knortegås som vi ikke beskriver her.

Knortegåsen hører sammen med Bramgås og Canadagås til rajgæssene.

Knortegåsen var på kant til helt at forsvinde, men med fredning i sidste århundrede begyndte bestanden langsomt at stige igen. Bestanden nåede ca  200 000 med vigende bestand i de sidste årtier i takt med at bramgåsen er eksploderet i antal.

At bestanden ikke stiger yderligere hænger givet sammen med, at knortegåsen benytter samme ynglepladser som bramgåsen, nordlige Svalbard og nordlige Sibirien.

Selvom knortegås og bramgæs er næsten ens når det gælder størrelse, så er der en verden til forskel i temperament. Bramgåsen er nok den mest hidsige og stridbare af alle gæssene, og tåler ikke andre fugle på ynglepladserne. Den har dermed holdt knortegåsen fra de bedste yngleplader.

Knortegåsen er totalfredet

Idet knortegåsen ligesom bramgåsen er meget støjende under flugten er stemmen en god måde at skelne gæssene fra hinanden på. Stemmen er en konstant gentagelse og lyder næsten således: knorr, knorr, knorr  deraf navnet knortegås. Du kan evt. gå på nedenstående link og høre knortegåsens stemme

Knortegås stemme

Knortegåsen er en lille gåseart, næsten sort i farven , hvid undergump. De gamle fugle har en karakteristisk halsring som ungfuglene helt mangler. Som tidligere nævnt er der to racer.

Billedet af de flyvende bramgæs øverst er af den lille bestand af lysbuede knortegæs som opholder sig i Limfjorden, de øvrige billeder er af mørkbuget knortegås som er lang den mest almindelige. De hvide gumpe ses over lang afstand på havet når knortegæssene ligger og blinker ( snadrer) i ålegræsset.

En lille flok mørkbuget knortegås i Isejorden 2016 ©HHE bemærk at der kun er få ungfugle, fugle uden halsring.

Gl udfarvet knortegås med tydelig halsring Stege © HHE

Knortegæssene opholder sig primært på havet hvor den ligger i flok og fouragere på ålegræs. Du kan også se dem på strandengene og i mere sjældne tilfælde på landbrugsafgrøder.

Mørkbuget knortegås Nyord © HHE

I begyndelsen af oktober er der gerne mange knortegæs i Køge bugt, farvandet omkring Møn og Smålandsfarvandet Nord for Lolland. Gode steder at se bramgås er således Aflandshage på Amager, Køge Sydstrand, Feddet ved Præstø, Nyord ved Møn, Gedser odde,  det Sydfynske øhav og Vadehavet som er det største overvintrings område i Danmark.

God tur

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*